Förtroendevalda i Kalmar kommun

Nämnder (15 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen
Kalmarsunds överförmyndarnämnd
Krisledningsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Servicenämnden
Socialnämnden
Södermöre kommundelsnämnd
Utbildningsnämnden
Vatten- och miljönämnden
Valnämnden
Styrelsen för vuxenutbildningen