Förtroendevalda i Kalmar kommun

Nämnder (17 st)

I nämnderna sitter politiker som är utsedda av kommunfullmäktige. Nämnderna leder stadens förvaltningar som i sin tur utför den dagliga verksamheten. I förekommande fall kan du också hitta anställda, exempelvis nämndsekreterare.

Namn
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktiges valberedning
Kommunstyrelsen
Barn- och ungdomsnämnden
Servicenämnden
Kultur- och fritidsnämnden
Omsorgsnämnden
Samhällsbyggnadsnämnden
Socialnämnden
Södermöre kommundelsnämnd
Valnämnden
Överförmyndarnämnden
Krisledningsnämnd
Kommunstyrelsens arbetsutskott
Kommunstyrelsens personalutskott
Kommunstyrelsens planutskott
Heltidsengagerade politiker